ماشین رای

ماشین رأی گیری مبتنی بر RFID

ما می دانیم در دفاتر، مراکز خرید و در بسیاری از نقاط دیگر، تنها افرادی…