LM35

دماسنج دیجیتال با استفاده از آردوینو و سنسور دمای LM35

از خیلی قبل ها پیش از دماسنج ها برای اندازه گیری دما استفاده می شد….