تولید صدا در الکترونیک

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵ این یک مدار سرگرم…