مدار با آی سی 555

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵

صدای تیک تیک با استفاده از آی سی ۵۵۵ این یک مدار سرگرم…