چشمک زن ساده با 555

مدار چراغ پلیس

  چراغ پلیس با استفاده از آی سی تایمر ۵۵۵ در این پروژه ما…